DeurneWiki een encyclopedie over, voor en door Deurne(naren)!
Rabo Clubkas Campagne april 2018. Lid vóór 01-02-2018? Dan mag je stemmen. Zie: rabobank.nl/peellandzuid
U kunt ons ook steunen door lid of vriend van Heemkundekring H.N. Ouwerling te worden.
Iedere woensdagochtend zijn wij tussen 10 en 12 uur in het heemhuis: Stationsstraat 73.

Lagere jongensschool aan de Zandbosweg

Uit DeurneWiki, de historische encyclopedie voor groot-Deurne.
Ga naar: navigatie, zoeken
Personeel in 1950. Klik op het icoon voor meer informatie.
Foto: collectie Archief Fraters van Tilburg
Personeel in juli 1955. Klik op het icoon voor meer informatie.
Foto: collectie mevr. Koen Janssen
Erepenning voor de fraters als waardering voor 100 jaar dienstbetoon, 21 juni 1987
Oorkonde (kerkarchief Deurne-centrum II-XII.C)

De Lagere jongensschool aan de Zandbosweg werd op donderdag 20 april 1950 plechtig ingezegend en in gebruik genomen.

Algemeen[bewerken]

Aanbesteding en gunning[bewerken]

Op 20 mei 1949 werd de bouw van het schoolgebouw aanbesteed en gegund aan de laagste inschrijvers, namelijk de gebroeders Lutters, die voor 48.400 gulden het gebouw zouden neerzetten op een plek met de adressering Houtenhoek C.19) , na de huisnummering 1950-1955 werd dat Zandbosweg 9. Zij zaten met hun bieding zover beneden de begroting, dat er nog twee klassen extra bijgebouwd konden worden. Op 7 september 1949 werd de eerste steen gelegd door de zoontjes van architect Jos Deltrap.

Plechtige inzegening van gedenksteen nieuwe schoolgebouw[bewerken]

Maandagmorgen 16 januari 1950 vond de plechtige inzegening van de gedenksteen in de nieuwe in aanbouw zijnde jongensschool plaats. De plechtigheden begonnen met een gezongen H. Mis, opgedragen door pastoor Van Dinter. De gezangen werden gezongen door de Wilbertzangertjes. Na afloop van de H. Mis trok men in stoet naar het nieuwe schoolterrein. De inzegening van de gedenksteen, welke tevens het symbool was van het heilige jaar, werd verricht door pastoor Van Dinter. De steen werd vervolgens overgebracht naar de hal om, samen met een loden koker waarin zich een gekalligrafeerde oorkonde bevond, ingemetseld te worden. Bij de plechtigheid waren het kerkbestuur, B en W, de beide kapelaans, architect Deltrap en de aannemers aanwezig. In de namiddag gaf de toneelclub voor de jeugd een toneeluitvoering.

Opening[bewerken]

Op donderdag 20 april 1950 werd het nieuwe schoolgebouw, bij “ontstentenis” van pastoor Van Dinter door kapelaan Klijn ingezegend. Om 08:30 werden de heren geestelijken op de pastorie aan de kerkstraat 17 door de schoolkinderen afgehaald en onder het zingen van de Litanie van alle Heiligen trok men naar de Sint-Willibrorduskerk aan de Markt waar om een H. Mis met assistentie werd opgedragen. Hierna had de in- en uitwendige inzegening van het schoolgebouw plaats. Verschillende sprekers gaven daarna hun vreugde te kennen over de totstandkoming van dit moderne ingerichte gebouw. Hierna volgde een reunie van alle genodigden terwijl in de namiddag in alle acht lokalen volop werd gedoceerd.

Gymnastiekzaal[bewerken]

Op 4 november 1952 werd in de gemeenteraad van Deurne besloten medewerking te verlenen voor de bouw van een gymnastiekzaal. In het bouwplan was mede opgenomen een lokaal voor handenarbeid, een fietsenloods en de afrastering en beplanting van het schoolterrein.

Bij het raadsvoorstel van 17 april 1953 tot kredietverlening groot 81.071 gulden vond dat heftige tegenstand. De raad wilde wel een krediet verlenen, maar het voorgestelde bedrag was voor sommigen te hoog. Enkele raadsleden, vooral afkomstig uit andere kerkdorpen, verklaarden onomwonden spijt te hebben, dat ze op 4 november hun medewerking hadden toegezegd. Zij waren van oordeel dat de raad zelf de grootte van het krediet moest bepalen. De voorzitter stelde hier tegenover, dat de raad zich dan op verboden terrein begaf, daar de kundigheid en bevoegdheid ter zake ontbrak. Hij handhaafde het voorstel en wenste geen compromis inzake het krediet. Toen de raad op die manier voor de keuze kwam, of de volle som te geven of alle medewerking te weigeren, moesten ze praktisch wel het voorstel goedkeuren. Twee leden stemden tegen.

Op 24 april 1953 werd door de gebroeders Lutters met de bouwwerkzaamheden een begin gemaakt, wederom naar een ontwerp van Deltrap.

Het gymnastieklokaal werd ook gebruikt door de leerlingen van de lagere meisjesschool (Sint-Annaschool), de Sint-Henricus Ulo en de gymnastiekvereniging KDO.

Met ingang van 1 januari 1972 werden de lagere meisjesschool en de lagere jongensschool samengevoegd tot een nieuwe school. Hoofd van de nieuwe fusieschool werd frater Ferdinando.

Rond 1975 werd vastgesteld dat het gebouw in zulke slechte staat verkeerde dat er tot nieuwbouw werd overgegaan. Wie anders dan de gebroeders Lutters zou dit klusje klaren? De school kwam aan de Swinkelslaan. Ook dit gebouw was een kort leven beschoren. Op 13 oktober 1993 verrees een nieuw schoolgebouw met de hoofdingang aan de Romboutsstraat.

De Schoolhoofden door de tijd waren:[bewerken]

Jaar Schoolhoofd Bijzonderheid
1950 Frater Floribert sinds 1939 al hoofd van de lagere jongensschool aan de Visser.
1959 Frater Lidwinus
1963 Frater Emilius
1966 afsplitsing parochieschool van de Heilige Geest
1967 Frater Geraldus
1971 Frater Ferdinando
1972 fusie Sint-Willibrordusschool en Sint-Annaschool
1973 afsplitsing De Piramide
1978 Dhr. Ton Tabor
1981 afsplitsing D'n Heiakker

Afbeeldingen schoolgebouw[bewerken]

De foto's zijn ter beschikking gesteld door John Deltrap, de laatste foto is afkomstig uit het archief van Peter Vink.

Externe link[bewerken]

Website basisschool Willibrordus Deurne-Centrum

Literatuur[bewerken]

  • Land- en Tuinbouwbladen van zaterdag 21 januari en 29 april 1950
  • Kroniek van de Fraters van Tilburg in Deurne
  • Wim van Heugten 100 jaar onderwijs in Deurne 1896-1996
Bronnen, noten en/of referenties