U steunt de heemkundekring door lid of vriend te worden.
We zijn weer op afspraak en onder voorwaarden op woensdagochtend
van 10 tot 12 uur in het heemhuis. Maak hier je afspraak..

Brand van 6 mei 1927

Uit DeurneWiki, de historische encyclopedie voor groot-Deurne.
Versie door Pieter K (overleg | bijdragen) op 28 jul 2021 om 20:12
(wijz) ← Oudere versie | Huidige versie (wijz) | Nieuwere versie → (wijz)
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

De brand van 6 mei 1927 vernielde een vrijstaande schuur bij de boerderij van Christ Profijt in de Heiakker.

De Zuid-Willemsvaart gaf het volgende verslag:

DEURNE. Gisteren namiddag ontstond brand in den schop en bergplaats van Chr. Profijt in den Heiakker. In het aldaar opgeborgen stroo en turf vond het vuur ruimschoots voedsel, zoodat alles totaal uitbrandde. Gelukkig was de wind gunstig, en bleef het nabijgelegen woonhuis gespaard. Oorzaak onbekend.[1]

Veldwachter De Clerck bracht over deze brand het volgende rapport uit:

Op heden 7 Mei 1927 verklaar ik, Franciscus de Clerck, chef veldwachter te Deurne, het navolgende:
Op bovengemelde datum[2] des namiddags omstreeks 6½ uur, zag ik dat een schuur, zijnde een bergplaats voor stroo, turf en landbouwgereedschappen, in huur bij Christoffel Profijt, landbouwer, wonende te Deurne, Heikakker A.280, in brand stond en aan blusschen daarvan niet meer viel te denken.
Op mijn verzoek is de brandspuit der gemeente Deurne onmiddellijk ter plaatse gehaald en werd begonnen om de woning van Profijt, welke op zeer korte afstand der brandende schuur was gelegen, tegen brand te beschermen, welke woning dan ook is gevrijwaard gebleven.
De brand is vermoedelijk ontstaan doordat het vierjarig zoontje (Cor) van Profijt met lucifers had gespeeld. Van het feit is dan ook proces-verbaal opgemaakt. Behalve enkele kleine gereedschappen is nog verbrand circa twee karrevrachten turf en een ploeg, waardoor Profijt een schade had bekomen van ± f 125,-.
Huis, stalling en inboedel waren tegen brandschade verzekerd bij de Nederlandsche Lloyd te Rotterdam.
En hiervan is door mij veldwachter naar waarheid opgemaakt dit rapport te Deurne 7 Mei 1927.
De chef veldwachter F. de Clerck


Naar aanleiding van deze brand werd ook nog het volgende rapport uitgebracht:

RAPPORT
betreffende den brand op vrijdag 6 Mei j.l. n.m. ± 6 uur ontstaan door onbekende oorzaak aan de vrijstaande schuur van het pand van de van de Mij. van Welstand, bewoond door den landbouwer Ch.Perfijt, te Deurne Heiakker. Tegen 6 uur n.m. brak brand uit in of nabij bovengenoemde schuur. Pogingen om dezen direct te blusschen waren vergeefs. Om brand aan het woonhuis te voorkomen en zooveel mogelijk de schuurbrand te blusschen werd de brandspuit uit Deurne gehaald en zoolang de voorraad strekte, werd gespoten op huis en schuur. Door hard werken om zooveel mogelijk water machtig te kunnen worden, hebben de aanwezige negen brandweerlieden zeker veel in bijgedragen om branduitbreiding te voorkomen, daar het woonhuis steeds in gevaar was door den brand te worden aangetast. Het woonhuis is nu ook gespaard gebleven en volgens mijne meening zou het niet te veel gevraagd zijn om de brandweerlieden wier namen hierachter genoemd en den spuitaanvoerder een vergoeding toe te kennen, welke mogelijk ook mede door de assuratiemij. zou worden betaald.
De Opperbrandmeester C. v.d. Broek

Namen van-Brandweerlieden welke voor vergoeding in aanmerking zouden komen:
J. Berkers Liesselscheweg Brandweerman.
Jos. Goossens Visser idem
P. v. Griensven St.Straat idem
M. v. Griensven Molenstraat idem
Hub. v.d. Heijden Markt idem
J. Kuijpers Markt idem
M. Flipsen Schoolstraat idem
H. v.d. Steijn Molenstraat Trompaanvoerder
Ch. Perfijt Heiakker Brandspuitaanvoerder.
Na afloop van den brand is door ondergeteekende betaald f. 1.98 zijnde het bedrag van door elk brandweerlieden gedronken twee glaasjes drank.
Er werd noodig geoordeeld om snachts een wacht te plaatsen bij het nog niet geheel uitgedoofde vuur. Hiervoor werden aangewezen:
H. v.d. Burgt Zeilbergsche weg H.Pluijm Heiakker.

De burgemeester nam de suggestie over van aanvoerder Cees van den Broek om de verzekeringsmaatschappij voor een vergoeding aan te schrijven en deed dat op 10 mei.

Bij den brand op Vrijdag 6 Mei l.l. is door de brandweer voorkomen, dat het woonhuis bewoond door C. Profijt, eigendom van de Maatschappij van Welstand mede een prooi der vlammen werd. Mijns inziens zou het billijk zijn, dat door Uwe Mij. eene gratificatie werd geschonken.

Een week later ontving hij het volgende antwoord:

Naar aanleiding van Uw schrijven van 10 dezer betreffende de door de Brandweer verleende hulp bij het blusschen van den brand bij den Heer Profijt, spijt het ons U te moeten mededeelen, dat wij geen termen aanwezig achten, hiervoor een extra vergoeding te geven, daar het ons wil voorkonen dat brandblusschen geheel een taak is, rustende op de gemeentelijke overheid en dat het niet op den weg ligt van de brandassurantie-maatschappijen, gezien de lage premies, die tegenwoordig moeten worden genoteerd, hierin bij te dragen.

Ter vergadering van Burgemeester en Wethouders van 20 mei 1927 werd besloten om geen vergoeding voor het aanvoeren van de brandspuit toe te kennen, omdat het om bescherming van zijn eigen goed ging, maar de genoemde brandweerlieden ieder een gulden te geven.


Bronnen, noten en/of referenties
  1. De Zuid-Willemsvaart van 7 mei 1927
  2. Dit is een klaarblijkelijke vergissing, de brand had volgens alle overige bescheiden plaats op vrijdag 6 mei.