U steunt de heemkundekring door lid of vriend te worden.
Wilt u informatie vragen of geven over DeurneWiki? Iedere woensdagochtend van 10 tot 12 uur vrije inloop in het heemhuis.
DeurneWiki is gratis voor u als gebruiker,
en dat willen we zo houden!
Steun ons daarom en stem bij de Rabo ClubSupport op
heemkundekring H.N. Ouwerling Deurne

Rooms-Katholieke Werkliedenvereeniging Liessel

Uit DeurneWiki, de historische encyclopedie voor groot-Deurne.
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Bij gelegenheid van het zilveren jubileum werd in 1932 deze groepsfoto gemaakt. Foto collectie LHE

De Rooms-Katholieke Werkliedenvereeniging Liessel werd in april 1907 ongericht.


Bibliotheek

In december 1909, twee jaar na de oprichting, vroeg de Liesselse werkliedenvereniging aan de gemeente een bijdrage in de oprichtingskosten van een leesbibliotheek. Het college vond het wenselijk om voorlopig geen subsidie te verlenen omdat het wilde afwachten of de vereniging wel bleef bestaan. Bovendien vroeg men zich af of het op den weg der gemeente ligt, hier te steunen.

Werkgelegenheid

Toen in 1914 de Eerste Wereldoorlog uitbrak zag de gemeente haar inkomsten uit de turffabrieken drastisch dalen en dreigde massaontslag. In november 1914 richtte de werkliedenvereniging een verzoek aan de gemeente om de werkgelegenheid zo veel mogelijk te behouden. Tijdens de voorafgaande hoogconjunctuur hadden de maatschappijen Helenaveen en Griendtsveen hogere lonen betaald, waardoor het loon bij het Gemeentelijk Veenbedrijf nu zo'n 20% lager was dan bij de concurrenten. De meest productieve jonge werknemers werden nu door de gemeente aan het werk gehouden.

Betere wegen

De werkliedenvereniging Liessel hield zich ook bezig met de kwaliteit van de toegangswegen tot de Peel, waar de meesten van hen werkten, zoals blijkt uit hun schrijven van maart 1916 aan de leden van de gemeenteraad:

Aangezien bijna alle veenarbeiders tegenwoordig wegens den verren afstand per rijwiel naar hun werk gaan, en zeer velen den weg over moeten die loopt van den grintweg bij Ant. Janssen naar de Liesselsche wijk (genaamd de Loonschebaan) en dien weg wegens zijn slechten toestand, die vooral ontstaat doordat de zijkanten steeds door karren vernield worden, bijna nooit goed te berijden is, waardoor de menschen met hunne rijwielen gevaar loopen een ongeluk of stukken te krijgen.
Daarom wenden wij ons tot u, edelachtbare leden van den raad, met het beleefd doch dringend verzoek aldaar een fietspad te maken, dat door een greppel of palen beveiligd wordt tegen het vernielen door karren of voertuigen.
Vertrouwende dat u edelachtbare leden van den raad zult inzien dat genoemd verzoek in 't belang is van iedereen maar bijzonder ook voor de veenarbeiders, die daardoor spoediger op hun werk kunnen zijn en minder slijtage aan hun rijwielen zouden hebben.
Hopende dat u edelachtbare ten spoedigste ons verzoek zult inwilligen.
Namens de leden der RK Werkl. vereeniging van Liessel en vele belanghebbenden.
Het welk doende enz.
Met den grootsten eerbied, uw dw dn. Johs. Mertens secretaris Liessel

Het rekest werd tevens ondertekend door C. Mennen, P. van de Mortel, A. Aarts, J.A. Hendriks postbode, P. Meulendijks, C. Hendriks postmeester, J. van Kemenade, A. Mennen, J van de Mortel, M. Seijkens, J.M. Meelis, Th. Jacobs, J. Janssen, Th. Aarts, G. v. Loon en J. van de Mortel.

Het verzoek had succes. In de raadsvergadering van 12 mei 1916 werd besloten om een fietspad aan de leggen langs de huidige Eikenlaan.

In december 1916 klopte de werkliedenvereniging opnieuw bij de gemeente aan, deze keer om een subsidie voor een geitenfokkerij.

In 1917 vroegen de werkliedenverenigingen in verband met de sterk gestegen prijzen of de gemeente aan de arbeiders een duurtetoeslag wilde geven. Ook werd een verzoek aan de gemeente gericht of die een gedeelte van de opslag op de petroleumprijs, noodzakelijk in verband met de grondstoffenschaarste, voor haar rekening wilde nemen.

Na de Tweede Wereldoorlog werd de naam gewijzigd in Katholieke Arbeidersbond (KAB).