U steunt de heemkundekring door lid of vriend te worden.
Iedere eerste maandag- en woensdagochtend van de maand van 10 tot 12 uur kunt u ons bezoeken in het heemhuis.

Petrus van Leijsel (1770-1841)

Uit DeurneWiki, de historische encyclopedie voor groot-Deurne.
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Petrus van Leijsel alias Fransen
Handtekening Petrus Fransen 1770-1841.jpg
Persoonsinformatie
Volledige naam Petrus van Leijsel
Roepnaam Peter, Pieter, Piet
Geboorteplaats Vlierden
Doopdatum 1 januari 1770
Overl.plaats Vlierden
Overl.datum 14 oktober 1841
Partner(s) Aldegondis Goossens (1758-1851)
Beroep(en) landbouwer, winkelier, burgemeester
Stamboom.png Fransen

Petrus (Peter, Pieter, Piet) van Leijsel (1770-1841), in Vlierden beter bekend als Petrus Fransen was landbouwer en burgemeester van de gemeente Vlierden.


Peter werd op nieuwjaarsdag 1770 gedoopt als zoon van Franciscus Laurenssen, bijgenaamd van Leijsel, en Maria Vervoordeldonck. Hij werd de laatste president-schepen (1798-1804) van de heerlijkheid Vlierden en tevens de eerste burgemeester van de gemeente Vlierden. Die laatste functie werd in de beginjaren na de Franse tijd (maire) ook wel eens als schout aangeduid. Zijn dagelijkse kost verdiende hij daarnaast als landbouwer en winkelier.

Fransen huwde op 23 februari 1794 in Deurne met Aldegondis Goossens (1758-1851).

Uit dit huwelijk werden in Vlierden de volgende kinderen geboren:

  1. Franciscus, (Vlierden 9 november 1795 - Vlierden 3 mei 1850). Hij huwde met Anna Maria Beijers (1795-1870).
  2. Gerardus, (Vlierden 27 oktober 1796 - Vlierden 10 december 1796).
  3. Henrica, (Vlierden 5 maart 1798 - Deurne 11 juli 1858). Zij huwde met Henricus Goosens (1795-1853).
  4. Elisabeth, (Vlierden 13 februari 1799 - Deurne 7 februari 1867). Zij huwde met Joannes van de Mortel (1799-1872).
  5. Joanna, (Vlierden 5 augustus 1800 - Vlierden 10 oktober 1800).
  6. Petrus, (Vlierden 11 mei 1802 - Vlierden 9 juni 1802).
  7. Johanna, (Vlierden 6 juli 1805 - Vlierden 24 oktober 1837). Zij huwde met Reinerus Rovers (1801-1873).
  8. Petronella, (Vlierden 6 juli 1805 - Vlierden 10 maart 1806).

In december 1820 diende Peter Fransen zijn vrijwillig ontslag in bij de commissaris van de koning. De districtscommissaris begeleidde deze ontslagaanvrage met een schrijven, waarin onder meer stond:

...Toen in het begin van 1819 de vorige gouverneur mij de eer aandeed mij over de voordracht tot schouten voor de onderscheidene gemeentens van mijn arrondissement te raadplegen heb ik den rekwestrant opgegeven eendeels wijl ik het eenigzins hatelijk vinde iemand uit zijn functiën te removeren, doch voornamelijk wijl mij in deze kleine rurale gemeente niemand bekend was, en ik ook stellig verzekeren kan dat er zich niemand bevond die zich eenigzins tot schout kwalificeert. De eerste dezer redenen vervalt nu geheel door het verzoek van ontslag, de tweede blijft nog bestaan, er is in Vlierden volstrekt niemand die ik kan voordragen, daarbij bevinden zich de gemeentens finantiën, zoo door slapheid en onkunde van den burgemeester als vooral door de voortvlugtigheid van den vorigen plaatselijken ontvanger in de grootste wanorde hetgeen mij bij gelegenheid mijner gedane ronde gebleken is....

In de persoon van de Deurnese notaris en burgemeester Gerrit van Riet, die tevens burgemeester van de gemeente Deurne en Liessel werd, zou Vlierden met Deurne een van de bekwaamste burgemeesters van Peelland krijgen.

Op 1 juli 1841 vond voor notaris Van Riet de verdeling plaats onder kinderen en kindskinderen van de door Peter Fransen en Allegonda Goossens nagelaten goederen. Onderstaande treft u daarvan de volledige notariële akte aan.

Voor mij Gerard van Riet, openbaar notaris residerende te Deurne, kanton Asten, arrondissement Eindhoven, provincie Noord-Braband, en in tegenwoordigheid van de nagenoemde getuigen compareerden Pieter Fransen, landbouwer, en Allegonda Goossens, zijne echtgenote, zonder beroep, ten dezen door haren man behoorlijk bijgestaan en gemagtigd, beiden wonende te Vlierden, kanton Asten voornoemt, dewelke verklaarden geneegen te zijn om hunne goederen tusschen hunne kinderen en kindskinderen te verdeelen, ten einde alle mogelijke geschillen welke in der tijd desweegens zouden kunnen ontstaan zoo veel doenlijk voor te komen, en dus met geen ander oogmerk of inzigt dan om daardoor de meest mogelijke gelijkheid tusschen hunne kinderen en kindskinderen te doen plaatshebben. Wijders verklaren de comparanten hunne geheele nalatenschap in vier gelijke deelen te willen verdeelen, waarvan zij vooraf eene naauwkeurige opneeming hebben gedaan en daarvan de waarde met de meest mogelijke juistheid hebben vastgesteld, en voorts te hebben bepaald dat het eerste vierde part zal bestaan uit de navolgende goederen, als:
1e. een perceel weiland gelegen te Vlierden, groot 71 roeden, sectie B nummer 117
2e. een perceel weiland aldaar groot 63 roeden 20 ellen, sectie B nummer 118
3e. een perceel hakhout aldaar groot 10 roeden, sectie B nummer 119
4e. een perceel weiland aldaar groot 50 roeden 90 ellen sectie C nummer 29
5e. een perceel bouwland aldaar, groot 51 roeden 20 ellen, sectie C nummer 102
6e. een perceel bouwland aldaar, groot 69 roeden 50 ellen, sectie C nummer 164
7e. een perceel bouwland aldaar, groot 39 roeden, sectie C nummer 169
8e. een perceel bouwland aldaar, groot 55 roeden, sectie C nummer 175
9e. een perceel weiland aldaar, groot 39 roeden 10 ellen, sectie C nummer 246
10e. een perceel tuin aldaar, groot 3 roeden 47 ellen, sectie C nummer 255
11e. een huis en erf aldaar, groot 27 roeden 85 ellen, sectie C nummer 253
12e. een huis, schuur en erf aldaar, groot 8 roeden 10 ellen, sectie C 254
13e. een tuin aldaar, groot 7 roeden 90 ellen, sectie C nummer 256
14e. een schuur en erf aldaar, groot 3 roeden 28 ellen, sectie C nummer 257
15e. een perceel weiland aldaar, groot een bunder 2 roeden 10 ellen, sectie C nummer 258
16e. een tuin aldaar, groot 10 roeden 40 ellen, sectie C nummer 11
17e. een perceel weiland aldaar, groot 78 roeden 20 ellen, sectie C nummer 21
18e. een perceel bouwland aldaar, groot 56 roeden 50 ellen, sectie C nummer 113
19e. een perceel bouwland aldaar, groot 25 roeden 40 ellen, sectie C nummer 115
20e. een perceel bouwland aldaar, groot 29 roeden 20 ellen, sectie C nummer 117
21e. een perceel bouwland aldaar, groot 40 roeden 20 ellen, sectie C nummer 119
22e. een perceel bouwland aldaar, groot 22 roeden 40 ellen, sectie C nummer 123
23e. een perceel weiland aldaar, groot 30 roeden 70 ellen, sectie C nummer 124
24e. een huis aldaar, groot 17 roeden 90 ellen, sectie C nummer 126
25e. een perceel weiland aldaar, groot 12 roeden 40 ellen, sectie C nummer 127
26e. een perceel bouwland aldaar, groot 19 roeden 90 ellen, sectie C nummer 132
27e. een perceel bouwland aldaar, groot twee bunder 46 roeden, sectie C nummer 133
28e. een perceel heide aldaar, groot 24 roeden 10 ellen, sectie C nummer 134
29e. een perceel weiland aldaar, groot 24 roeden 30 ellen, sectie C nummer 139
30e. een perceel weiland gelegen te Deurne, ter plaatse genaamt de Beukels, groot 39 roeden, sectie B nummer 580
31e. een perceel weiland aldaar, groot 41 roeden 40 ellen, sectie B nummer 585
32e. een perceel weiland aldaar, groot 26 roeden 20 ellen, sectie B nummer 587
33e. een perceel weiland aldaar, groot 34 roeden 10 ellen, sectie B nummer 588
34e. een perceel weiland aldaar, groot 53 roeden 20 ellen, sectie B nummer 589
35e. een perceel dennenbosch aldaar, groot 1 bunder 31 roeden 90 ellen, sectie B nummer 590
36e. een perceel weiland en hakhout aldaar, groot 13 roeden 10 ellen, sectie B nummer 591
37e. een perceel weiland en hakhout aldaar, groot 25 roeden 50 ellen, sectie B nummer 592,
welke goederen de comparanten bij dezen verklaren aan te bedeelen aan haren zoon Francis Fransen tegen eene somme van drie duizend vijf honderd gulden, zullende zij aan kontante penningen hierbij voegen eene somme van een duizend guldens, makende alsoo te zamen eene gelijke waarde als het eerste vierde part.
Dat het derde vierde part zal bestaan uit de navolgende obligatien en schuldvorderingen als:
1e. een obligatie ten lasten van Jan Aarts, landbouwer wonende te Vlierden, gepasseerd voor mij notaris den eenentwintigsten january achttien honderd zes en twintig, geregistreerd den zesentwintigsten derzelver maand, rentende vier en een half ten honderd in 't jaar, groot in kapitaal zeshonderd gulden f 600,-
vijf jaren achterstallige intrest eenhonderd vijf en dertig gulden fl. 135,-
2e. een dito ten laste van Jacobus Zeegers, landbouwer wonende te Someren, gepasseert voor den notaris van der Foelart te Helmond den veertienden augustus achttien honderd acht en twintig, geregistreerd den twee en twintigsten dito, rentende vier en een half ten honderd in 't jaar groot in kapitaal een honderd gulden fl. 100,-
vier jaren achterstallige intrest achttien gulden fl. 18,-
3e. een schuldvordering ten laste van Pieter Loverbosch, landbouwer wonende te Vlierden, groot een duizend negen honderd gulden fl. 1900,-
4e. een dito ten lasten van denzelven groot een duizend drie honderd gulden fl. 1300,-
5e. een dito ten lasten van Annamaria Goossens, weduwe Martinus van den Boomen, landbouwerse wonende te Deurne, groot vierhonderd gulden fl. 400,-
6e. kontante penningen zevenenveertig gulden fl. 47,-
Te zamen vier duizend vijf honderd gulden fl. 4500,-
Welke obligatien, schuldvorderingen en kontante penningen de comparanten bij deze verklaren aan te bedeelen aan hare dochter Hendrina Fransen, in huwelijk met Hendrik Willem Goossens, koopman en wonende te Deurne.
En eindelijk dat het laatste vierde part zal bestaan in de navolgende goederen, schuldvorderingen en kontante gelden:
1e. een schuldvordering ten lasten van Antony Koolen, landbouwer wonende te Vlierden, groot vijfhonderd gulden fl. 500,-
2e. eene dito ten lasten van Arnoldus Roovers, landbouwer wonende te Asten, groot vierhonderd gulden fl. 400,-
3e. een dito ten lasten van Francis van Neerven, landbouwer wonende te Vlierden, groot vierhonderd vijfenzeventig gulden fl. 475,-
4e. een dito ten lasten van Godefridus Adriaans, landbouwer wonende te Asten, groot vierhonderd twintig gulden fl. 420,-
5e. een dito ten lasten van Joost Vlemmings, landbouwer wonende te Lierop, groot driehonderdvijftig gulden fl. 350,-
6e. een dito ten lasten van Godefridus van Tilburg, landbouwer wonende te Deurne, groot driehonderd vijfentwintig gulden fl. 325,-
7e. een dito ten lasten van Johannis Brangers, herbergier wonende te Deurne, groot driehonderdzestig gulden fl. 360,-
8e. een dito ten lasten van Antony Berkers, landbouwer wonende te Deurne, groot tweehonderd vijftig gulden fl. 250,-
9e. een kabinet, drie kasten, een klok, drie bedden met toebehoren, twee latafels, vier tafels, zestien stoelen, twee kachels, vier tafellakens en twintig servetten, gewaardeerd op vierhonderd tachtig gulden fl. 480,-
Kontante penningen negenhonderd veertig gulden fl. 940,-
Te zamen vierduizend vijfhonderd gulden fl. 4500,-
Welke goederen, schuldvorderingen en kontante penningen de comparanten bij deze verklaren aan te bedeelen aan hare dochter Elisabeth Fransen, in huwelijk met Johannis van de Mortel, timmerman wonende te Deurne voernoemt. De comparanten verklaren dat de voorschreve onroerende goederen hun zijn aangekomen bij versterf hunner ouders, dat geene andere eigendomsbewijzen of titels van aankomst daar van bestaan of hun bekent zijn en dat geen overschrijving van dezelve heeft plaats gehad.
De comparanten begeeren dat voormelde hunne kinderen en kindskinderen dadelijk in het bezit en genot van het aan dezelve aan- of toebedeelde zullen treeden, en dat het aan dezelve zal vrij staan van nu af aan daar over te beschikken en daar mede te doen en handelen als met en over alle andere hen in eigendom toebehoorende goederen, de onroerende goederen met zodanige voor- en nadeelen als daar aan mogten gehooren en met zodanige lasten als van af door dezelve na dato dezer akten zullen verschuldigd worden.
Voorts compareerden de voornoemde Francis Fransen, Hendrina Fransen, zonder beroep, in huwelijk met Hendrik Willem Goossens voornoemd, Elisabeth Fransen, zonder beroep, in huwelijk met Johannis van de Mortel voormeld, de voornoemde vrouwen zelven met hunnen echtgenooten bij deze bijgestaan en gemagtigd, mitsgaders Renier Rovers, weduwnaar van Johanna Fransen, landbouwer wonende te Vlierden, inkwaliteit van vader en wettige voogd over zijne voormelde vier minderjarige kinderen, dewelke verklaarden de voorschreeve scheiding en verdeeling volkomen goed te keuren. Beloovende dezelve te zullen gestand doen en achtervolgen en elkanderen het aanbedeelde over en weder te zullen vrijwaren onder verband als na regten, erkennende voorts gemelden Francis Fransen, van beroep landbouwer, wonende te Vlierden, Hendrina Fransen, in huwelijk met Hendrik Goossens koopman wonende te Deurne, en Elisabeth Fransen in huwelijk met Johannis van de Mortel, timmerman, meede te Deurne woonagtig, de hun bij deze aanbedeelde obligatien, schuldvorderingen en kontante penningen uit handen van hunne ouders bij het passeeren deser akte te hebben overgenomen en ontvangen, dezelve mitsdien daarvoor hij deze erkentelijk dechargeerende. Waarvan akte. Gedaan en gepasseert te Vlierden ten huize van Pieter Fransen den eersten july achttienhonderd een en veertig in tegenwoordigheid van Jan van Leunen en Hubertus van Leunen, beiden landbouwers wonende te Vlierden, als getuigen die deze na gedane voorlezinge met de comparanten en mij notaris hebben geteekend.
P.Fransen
A.Goosens
F.Fransen
R.Rovers
H.Fransen
.. Fransen
H.W.Goossens
J.van de Mortel
Jan van Leunen
H. van Leunen
G.van Riet notaris


Voorganger:
-
Burgemeester van Vlierden
1810-1820
Opvolger:
Gerrit van Riet