U steunt de heemkundekring door lid of vriend te worden.
Iedere eerste maandag- en woensdagochtend van de maand van 10 tot 12 uur kunt u ons bezoeken in het heemhuis.

Guilliaume Jansen (1811-1899)

Uit DeurneWiki, de historische encyclopedie voor groot-Deurne.
(Doorverwezen vanaf Willem Janssen)
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Guilliaume Jansen
Persoonsinformatie
Volledige naam Guilliaume Jansen
Roepnaam Willem
Geboorteplaats Meijel
Geboortedatum 9 juni 1811
Overl.plaats Meijel
Overl.datum 19 februari 1899
Partner(s) ongehuwd
Beroep(en) landmeter
Stamboom.png Jansen

De Meijelse landmeter Guilliaume (Willem) Jans(s)en (1811-1899) was van 1868 tot circa 1888 eigenaar van de windmolen van Vlierden en het nieuwe molenhuis op het tegenwoordige adres Huispad 2-4.


Willem was een zoon van Henricus Janssen (Meijel 1767-1848 Meijel) en Maria Anna Doensen (Meijel 1771-1849 Meijel).

Hij bleef ongehuwd.

Op 18 maart en 1 april 1868 kocht hij de Vlierdense molen met het molenhuis tijdens een veiling voor 3.400 gulden van Jan van Hombergh.

De volledige notariële akte van de transactie luidt als volgt:[1]

Heden den achttienden maart achttienhonderdachtenzestig, ten huize van Jan Francis van Hombergh te Liessel, gemeente Deurne en Liessel, ten verzoeke en bijwezen van Johannes van Hombergh, grondeigenaar wonende te Liessel voornoemd, wordt door mij, Carel Lodewijk van Riet, notaris, standplaats hebbende te Deurne, arrondissement Eindhoven, in tegenwoordigheid van de nagenoemde getuigen, overgegaan tot de openbare provisionele verkooping van de navolgende onroerende goederen, den verkooper aangekomen bij akte van koop, verleden voor mij notaris den zevenden januari achttienhonderdzevenenvijftig, geregistreerd, ingeleverd ten kantore der hypotheken te Eindhoven den achtsten junij daaraanvolgende, dagregister deel 18 nummer 30,128 hulpregister deel 142 nummer 98; zullende deze verkooping geschieden onder de volgende voorwaarden:

 1. De goederen worden verkocht vrij van hypotheken en voorts met al derzelver voor- en nadeelige regten.
 2. De verkooping zal geschieden eerst bij opbieding en daarna bij afslag om Nederlandsch geld; de hoogste bieder of mijnder zal vervolgens moeten hoogen of slaan tenminste twee slagen, waarna het een ieder zal vrijstaan meerder te hoogen tot aan de finale verkooping, die met tellen van een tot en met tien zal gehouden worden heden over veertien dagen, ter zelfder plaatse alwaar deze geschiedt, doende elke slag twee gulden vijftig cents, waarvan komt twee gulden tot vermeerdering der koopsom en vijftig cents voor den ontslagene.
 3. De betaling der kooppenningen zal moeten geschieden op den eersten october van dit loopende jaar aan handen des verkoopers ten kantore van mij notaris in Nederlandsch geld, zullende aan de koopers een afschrift of uittreksel dezes worden ter hand gesteld, hetwelk tot bewijs van eigendom en tevens tot kwitantie zal strekken.
 4. De koopers zullen binnen acht dagen na de finale verkooping aan mij notaris moeten voldoen de regten van zegel, registratie, overschrijving en het salaris van den notaris, uithoofde zijner werkzaamheden en vacatiën.
 5. De koopers zullen, des gevorderd wordende, gehouden zijn ten genoege van den verkooper en van mij notaris te stellen twee gegoede borgen, die zich hoofdelijk onder afstand van alle regten en voorregten die de wet aan borgen toekent, voor de voldoening der kooppenningen en voor alle in deze bedongene betalingen zullen moeten verbinden en domicilie kiezen binnen deze gemeente.
 6. Indien de koopers ingebreke mogten blijven in het stellen der gevraagde borgen of in de voldoening der koopsom of der kosten, zullende de verkooper, zonder tot eenige in mora stelling gehouden te zijn, geregtigd wezen het toegewezen perceel, ten kosten van den gebrekigen kooper, te doen herveilen en verkoopen, en zal alsdan de gebrekige kooper aansprakelijk zijn voor den minderen opbrengst van het opnieuw verkochte, terwijl de meerdere opbrengst zal wezen ten voordeele van den verkooper.
 7. De verkooper zal de goederen kunnen ophouden naar welgevallen, ten welken aanzien hij zich dadelijk bij de finale verkooping zal verklaren.
 8. Het zal den verkooper vrijstaan de goederen op zodanige wijze te verkoop aan te bieden als hij zal goedvinden, in perceelen of in massa, zooals hij hierna zal kenbaar maken, zullende het meest geldende, onder reserve als in het vorig artikel gezegd, voor verkocht gehouden worden, staan de perceelen met de massa gelijk dan zal aan de massa de voorkeur worden gegeven.
 9. De koopers zullen dadelijk bij de finale verkooping in den eigendom der goederen treden en in gebruik van den molen, het huis en hof op den eersten mei en het bouwland te stoppel bloot, alles in dit loopende jaar, met alle belastingen.
 10. De zoogenaamde prisatie gaat op den eersten mei eerstkomende geheel aan den kooper over, doch moet de kooper daaruit op gemeld tijdstip aan den verkooper betalen de som van tweehonderd gulden.
 11. Ingeval twee of meer personen min of meer gelijktijdig mogten bieden of mijnen, zal de notaris beslissen wie voor eerder bieder of mijner moet gehouden worden, ofwel de opbieding en afhanging opnieuw doen plaatshebben aan welke beslissingen partijen zich zullen moeten onderwerpen, terwijl, ingeval men zich bij het ontvangender verhoogingen mogt vergissen, men het regt zal hebben zich te herstellen.

Na openbare voorlezing van het bovenstaande wordt te verkoop aangeboden de volgende goederen gelegen te Vlierden in sectie C als:

Eerste koop: Molen en erf, nummer 1096, groot twee roeden dertig ellen, met al het loopend werk en de gereedschappen tot den molen behoorende. Ingezet bij Adrianus Deelen, bakker wonende te Helena-veen, gemeente Deurne en Liessel, op tweeduizendeenhonderdvijftig gulden en verhoogd met vijftig slagen.

Tweede koop: Huis, schuur, erf en bouwland, nummer 1095, 1097, 1078 en 1094, te zamen groot eenenzestig roeden. Ingezet bij Gerrit de Kinderen, molenaar wonende te Milheze, gemeente Bakel en Milheze, op vijfhonderd gulden en verhoogd met vijfentwintig slagen.

Derde koop: De voorschreven goederen in massa, te zamen groot drieënzestig roeden dertig ellen. Ingezet bij Willem Janssen, landmeter, wonende te Meijel, op drieduizendtweehonderd gulden en verhoogd met honderd slagen.

De verschenen personen en nagenoemde getuigen zijn aan mij notaris bekend. Waarvan akte.

Aldus gedaan en verleden op dato als boven in tegenwoordigheid van Leonardus Arnoldus van Griensven, brouwer, en Leonard Goossens, buiten beroep, beide wonende te Deurne en Liessel, als getuigen. En hebben de verschenen personen dezelve getuigen en mij notaris deze akte onmiddelijk na voorlezing derzelve onderteekend, A.Deelen / W.Janssen / G.d.Kinderen / J.van Hombergh / L.van Griensven / Goossens / C.L.van Riet not. / Geregistreerd te Helmond den zevenentwintigsten maart 1800 achtenzestig deel 71 folio 57 verso vak 1 twee bladen twee renvooijen. Ontvangen voor regt fl. 0,80 voor 38 opcenten fl. 30½ te zamen een gulden tien en een halve cent, fl. 1,10½ De ontvanger.

Rond 1888 verkocht Willem Janssen de molen en het molenhuis aan zijn neef, de molenaar en molenmaker Lambert Janssen.

Op 21 maart 1892 liet Willem Janssen zijn testament opstellen en bepaalde daarin dat de enige en algemene erfgenamen van zijn gehele nalatenschap de kinderen van zijn broer Godefridus Janssen, genaamd Hendrik, Anna Maria, Lambert en Hendrika Janssen waren.

Zelf woonde hij, voor zover kon worden nagegaan, nooit in Vlierden. Het is niet bekend wie de eerste jaren molenaar in Vlierden was, later werd dat zijn neef Lambert Janssen.

Bronnen, noten en/of referenties
 1. Notarieel archief Deurne inv.nr. 84 van 18 maart 1868.