U steunt de heemkundekring door lid of vriend te worden.
Iedere eerste maandag- en woensdagochtend van de maand van 10 tot 12 uur kunt u ons bezoeken in het heemhuis (met uitzondering van augustus).

Het Kranenven

Uit DeurneWiki, de historische encyclopedie voor groot-Deurne.
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Bezig met het laden van de kaart...
De Kranenvenweg was in 1982 nog een onverharde landweg.
De omgeving van het Kranenvern in 1982.

Het Krane(n)ven (Craanven, Craen(en)ven(ne), ook wel de Krane(n)vlaas (Kraanvlaas) of kortweg De Vlaas genoemd, was zowel de benaming van een groot ven als van de omgeving daarvan in Vlierden, noordelijk van de Achterste Beersdonk.


Bij de invoering van het kadaster in 1832 was het ven kadastraal B 33 met een oppervlak van 15,15 hectare. In de loop van de 19e eeuw werd het ven drooggelegd en de grond ontgonnen. Dit ven viel, evenals veel andere vennen, in de zomermaanden geheel of gedeeltelijk droog en de boeren in de omgeving lieten er dan hun vee op grazen. De verkoop aan particulieren riep daarom ook weerstand bij hen op. Zo protesteerden de Brouwhuise boeren in 1798 bij de voorgenomen verkoop van gemeente in de omgeving van de Brouwhuise Weijer, de Loo en de Vlaas.

Het Kranenven hoorde vanouds bij de Ravenakker en was een leengoed van de hertog van Brabant, waarvan de vroegst bekende vermelding te vinden is in het hertogelijk leenboek, het zo geheten Spechtboek, van 1374.

Mercelys van Bergelen hout 1 hove lants met huise hove ende 3 buenders beemden daer toe behorende gelegen te Ravennacker in die prochie van Vlierden ende Arnt bovengescr. hadde vercregen ende gecocht uter gemeynten van Vlierden 1½ buender heyde in Cranenvyn gelegen die hi ontfangt mede te leen


Andere vroege vermeldingen zijn:

 • 1433 - Andries Heynen Nauwes - item een zille heijtvels int Cranenvenne gelegen gelijc dat des voirs. wilen zijns vaders was
 • 1440 - Aelbrecht van den Kerckhoeve van Vlierden heeft vercocht Wouteren den velkener ende Jan Willems soen van Gerwen allen alsulken torfmoer alsoe verre datmen dat treden mach als den voirs. Aelbrecht toebehorende ende gelegen is inder prochie van Doernen ter stede geheiten int Cranenvenne gelijc den voirgs. Aelbrechts verstorven ende dair nae te deel gevallen is van der doet wilen Bruijsten Aelbrechts sijns wijfs vader was, dertich jair lanck.
 • 1617 - Heijltien dochtere Frans de Beckere bij doode Cristina Ravenackere hender moeder hout oijck een vierendeel van hoeve voorn. - hoijvelt geheten 't Cranenven e.z. Aert van Cranenbroeck, a.z. de gemeente e.e. de gemeijn Goerstraet
 • 1624 - Jan, de zoon van Arnt Verhagen, als man van Heijlken, dochter van Jan Bercker voor de ene helft, en Henrick, de zoon van Willem Horkmans, en Thomas Jan Smits, respectievelijk te Vlierden en te Sterksel wonend, voor de andere helft, bezitten een stuck heijvelts genoempt 't Craenven te Vlierden, e.z. Arnt van Cranenbroeck, rentmeester van de Heer van Helmond, a.z. e.e. de gemeijnt, a.e. aen den gemeijnen Goorstraet, toebehorende aan de goederen genoemd de Ravenacker, leenroerig aan het leenhof van Brabant.
 • 1662 - Joost van den Sande, procureur binnen de stadt Helmont, heeft opden 16en september 1662 te leene verheven seecker stuck heijveldt groot omtrent de drije bundere genaemt het Craenenven, gelegen onder Vlierden, d'een zijde ende met d'een eijnde de Goorstraet, d'ander zijde neffens erffenisse der erffgen. Arnout Cranenbroeck ende d'ander eijnde die gemeente aldaer, bij hem in koop verkregen tegens Joost Hendrick Baeckermans.
 • 1692 - Opden 2 september 1692 heeft Emondis Joost van den Sande voorss. verheven het voorss. heijvelt van drie bunderen, althans d'een sijde neffens erffenis Andries Leenderts, d'ander sijde beneffens de Goorstraet, streckende tot op de gemeente aldaer, hem aengecomen mits doode van Alegonda van Stockhorst sijne moeder.
 • 1773 - Compareerde Johannis van Oekel, borger van Helmond en gehuwd met Ida van Woensel, die volmachtig maakt Jan Wijnants, gerechtsbode van Vlierden, om voor schepenen van 's Bosch namens hem te transporteren aan Thomas Canters, wonend te Vlierden, een perceel heiveld gelegen te Vlierden in de Kivitsnest en genaamd Craanven, groot circa 20 lop. e.z. de verkrijger a.z. en e.e. de Goorstraat a.e. de Gemeente. Voornoemd perceel is aan comparant aangekomen van de ouders van zijn vrouw, "zijnde leenroerig aan den Edelen en sauverainen Raaden en Leenhoven van Braband in 's Hage
 • 1774 - Thomas Canters verheft 3 bunder 't Craenven.
 • 1790 - verkoop van gemeente 1. aan de provisoren van de Armen van Vlierden: een perceel op het Brouwhuijs neven e.z. de Craanevlaas, a.z. e.e. de gemeente, a.e. het armenhuisje 10 lopensen, en 2. aan Anthonij Ramaer een perceel op 't Brouwhuijs op de heijde, e.z. de Cranevlaas, rondom de gemeente 10 lopensen.
 • 1790 - een parceel teulland gelegen op den Blikhalm genaamd Blikkerskamp, groot 3 lopensen, e.z. de Kraanvlaas a.z. het volgend perceel e.e. A. Ramaer a.e. de gemene heijde.
 • 1820 - Hendrik van Gerwen kocht voor 52 gulden van de erven Van Tilburg een perceel land, groes en hei de Nieuwerf, gelegn in de Kranenvlaas groot 10 lopensen 25 roeden.

Vanaf eind 18e eeuw werd de benaming Kranenven verdrongen door Kraanvlaas.

De nog bestaande Kranenvenweg herinnert aan dit ven en de omgeving.

In 2021 was het stuk grond waar ooit het Kranenven lag het meest bezochte plekje van Helmond en omgeving, toen tienduizenden mensen op de GGD-locatie aan de Haverdijk 11 er hun covid-vaccinatie kwamen halen.