U steunt de heemkundekring door lid of vriend te worden.
Iedere eerste maandag- en woensdagochtend van de maand van 10 tot 12 uur kunt u ons bezoeken in het heemhuis.

Sint-Jozefbroederschap

Uit DeurneWiki, de historische encyclopedie voor groot-Deurne.
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Het Sint-Jozefbroederschap werd in 1919 opgericht in de Sint-Jozefparochie.


Deze woonwijk en parochie was bij de stichting in 1919 bij uitstek een arbeidersparochie, met in de onmiddellijke nabijheid enkele textielfabrieken en een steenbakkerij. Aan Sint-Jozef, de patroonheilige van de arbeiders, werd bij de parochiestichting ook een broederschap toegewijd. Deze broederschap was ook toegankelijk voor vrouwen.

Op veel gedachtenisprentjes van inwoners van de Sint-Jozefparochie vindt men het lidmaatschap van deze broederschap vermeld.

Reglement

Door drukkerij Johan Keijzers jr. werd het in 1921 opgestelde reglement aldus verspreid:

Broederschap tot vereering van den H. JOSEPH. onder goedkeuring van Z.D.H. den Bisschop van 's Bosch. Wettig opgericht in de St. Jozef Parochie te Deurne.

art. 1. Het doel dezer Broederschap is: De vereering en navolging van den H. Joseph bij zich zelven en bij anderen te bevorderen, om daardoor aan zijne machtige bescherming deelachtig te worden.

Art. 2 Daarenboven zullen de leden der Broederschap den H. Joseph vereeren als Hoofd en Bestuurder van het H. Huisgezin van Nazareth, Hem aanroepen om geholpen te worden in de keuze van een Zaligen Levensstaat, en voornamelijk om eenen Zaligen Dood te mogen sterven.

art. 3. De tijdelijke Pastoor der St. Jozefparochie te Deurne is rechtens Bestuurder van deze Broederschap, doch kan zich door eenen anderen PriesSter laten vervangen.

art. 4. Alle Roomsch Katholieken van beider geslacht en van elken leeftijd kunnen lid worden van deze Broederschap.

art. 5. Zij, die verlangen lid te worden, geven hunnen Doopnaam en Familienaam op aan den Bestuurder dezer Broederschap ofwel aan de Zelateurs en Zelatricen, ter inschrijving in een daartoe bestemd register, dat in het Archief der St. Jozef Parochie blijft berusten.

art. 6. De eenige verplichting der Leden- van deze Broederschap, welke verplichting echter niet op zonde verbindt, is, dat ze dagelijks het volgende schietgebed zullen bidden: H. Joseph Patroon der Stervenden, bid voor ons. (afl. van 50 dagen, voor de leden, zoo dikwijls zij dit schietgebed godvruchtig zeggen).

art. 7. Om het hoofddoel dezer Broederschap te bereiken wordt den Leden nog bijzonder aangeraden, de geheele maand van Maart aan den H. Jozef op bijzondere wijze toe te wijden, dikwijls te verrichten de gebeden Zijner Zeven Vreugden en Smarten, te houden de Zeven Woensdagen Hem ter eere, en zich zelven en al het zijne onder Zijne bescherming te stellen.

art. 8. Jaarlijks zal in het Octaaf van het Feest van St Jozef (19 Maart) voor de levende leden, en in het Octaaf -van AllerZielen voor de overledene Leden der Broederschap eene Plechtige H. Mis worden opgedragen in de Parochiekerk van St. Jozef te Deurne. Op den Feestdag van St. Joseph zullen telken jare de namen der overledene Leden van de Broederschap worden afgelezen, en vijfmaal het Onze Vader en Wees gegroet tot lafenis hunner Zielen gebeden worden.

art. 9. Elk lid der Broederschap betaalt jaarlijks vóór 1 Maart 30 centen, welke door de Zelateurs en Zelatricen worden opgehaald. Deze gelden worden besteed voor H Missen ten voordeele der leden. Het overblijvende geld kan besteed wol den tot Godvruchtige doeleinden, met goedkeuring van Zijne D. H. den Bisschop van 's Bosch. Men kan zich van de verplichting der jaarlijksche contributie vrij maken door in ééns ƒ 10,- te offeren.

Art. 10. Wanneer een lid der Broederschap is overleden, zal binnen eene maand na ontvangst van het overlijdensbericht eene H. Mis voor zijne Zielerust worden opgedragen in de Parochiekerk van St. Jozef te Deurne.

art. 11. De Broederschap is geaggregeerd aan de Aartsbroederschap "Tot vereering van den H. Jozef" te Rome.

art 12. Aflaten en geestelijke voordeelen voor de Leden:

 1. Volle aflaat.
  1. Op den dag dat men Lid wordt der Broederschap (Biecht en H. Comm.)
  2. In het stervensuur. (Biecht H. Comm. aanroeping v. d. H. Naam Jesus, minstens met het hart voor die niet anders kunnen.)
  3. Als Zij na gebiecht en gecommuniceerd te hebben eene Kerk of Kapel bezoeken en daar bidden tot Int. v. Z. H. den Paus, op de volgende Feestdagen: Kerstmis, Besnijdenis, Driekoningen, O. H. Hemelvaart, 1e Pinksterdag, H. Sacramentsdag; op de Feesten van Maria's Onbevlekte Ontvangenis, Geboorte, Verloving, Boodschap, Bezoeking, Reiniging en ten Hemel opneming; Op het Feest van St. Joseph 19 Maart of op een der 9 dagen die aan dit feest voorafgaan. Opneming : op Woensdag voor den 3e Zondag na Paschen, of een der 3 onmiddellijk voorafgaande dagen, en op den dag, waarop de H. Mis in de Parochiekerk voor de afgestorvene leden wordt opgedragen
 1. Gedeeltelijke aflaten:
  1. Een aflaat van 100 dagen, zoo dikwijls men een goed werk verricht tot bereiking van het doel der Broederschap.
  2. Een aflaat van 50 dagen dagelijks als men t. e. van St. Joseph 7 maal Glorie Zij den Vader aandachtig bidt.

Al deze aflaten zijn toepasselijk op de Zielen in het vagevuur, alle H. Missen voor overleden lid van geprivilegieerd.

Voor zieken kan het voorgeschreven Kerkbezoek door den Biechtyader in een ander passend werk veranderd worden.

De Bestuurder der Broederschap heeft de macht de zoogenaamde Koorden v. St. Joseph te wijden, daaraan de door den H. Stoel verleende aflaten te hechten, en deze op de Leden toe te passen, zoo Zij het Koord ontvangen en dragen.

No 482. Bij deze hechten Wij onze GOEDKEURING aan bovenstaand REGLEMENT. 'S BOSCH 7 FEBRUARI 1921. DE BISSCHOP VAN 'S BOSCH. J. Pompen, Vic. Gen.


Bronnen, noten en/of referenties