U steunt de heemkundekring door lid of vriend te worden.
Iedere eerste maandag- en woensdagochtend van de maand van 10 tot 12 uur kunt u ons bezoeken in het heemhuis.

Verkoop van onroerend goed door de familie De Maurissens in 1929

Uit DeurneWiki, de historische encyclopedie voor groot-Deurne.
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Van de verkoop van onroerend goed door de familie De Maurissens in 1929 is een gedrukte catalogus bewaard gebleven waarin in extenso beschreven wordt welke goederen door de familie De Maurissens te koop werden aangeboden.


Onderstaande de letterlijke tekst van deze catalogus.


CATALOGUS DER Hoogst Belangrijke Verkooping te Helmond VAN Onroerende Goederen gelegen onder Eindhoven, Aarle-Rixtel, Deurne, Lierop en Asten. Eigendommen van de Erven E. M. A. J. Ch. Ridder de Maurissens te Pellenberg (België). DOOR Notarissen A. F. J. Verlinden te Gemert en Halflants te Lubbeek (België). OP Woensdag 29 Mei 1929 bij inzet en op Woensdag 5 Juni 1929 bij toeslag, telkens des namiddags om 2 uur, precies, in de Concertzaal „Flora" van den Heer F. GEENEN te Helmond, aan den Steenweg No. 19, ten verzoeke van de Erven E. M.A.J.Ch.

Drukk. L. J. GEERIS-ROXS, Helmond

CATALOGUS DER Hoogst Belangrijke Verkooping te Helmond VAN Onroerende Goederen gelegen onder Eindhoven, Aarle-Rixtel, Deurne, Lierop en Asten, Eigendommen van de Erven E. M. A. J. Ch. Ridder de Maurissens te Pellenberg (België). DOOR Notarissen A. F. J. Verlinden te Gemert en Halflants te Lubbeek (België).
OP
Woensdag 29 Mei 1929 bij inzet en op Woensdag 5 Juni 1929 bij toeslag, telkens des namiddags om 2 uur, precies, in de Concertzaal „Flora" van den Heer F. GEENEN te Helmond, aan den Steenweg No. 19, ten verzoeke van de Erven E. M. A. J. Ch. Ridder de Maurissens te Pellenberg (België).

 • Vertrek der treinen Eindhoven-Helmond.
  • EINDHOVEN V. 710, 851, 1050, 1151, 1227, 1335, 1351, 1543, 1757, 1840, 2013, 2203.
  • HELMOND V. 612, 638, 656, 708, 802, 1016, 1125, 1320, 1427, 1548, 1745, 2016, 2113.
 • Vertrek Venlo-Helmond.
  • VENLO V. 515, 557, 708, 915, 1326, 1644, 1915.
  • HELMOND V. 731, 911, 1108, 1207, 1602, 1812, 2030.

Veilconditiën.

 • Voor de veilconditiën wordt verwezen naar de veilingsvoorwaarden, zooals die vóór de veiling door den Notaris zullen worden bekend gemaakt.
 • Alle wijzigingen in de orde van veilen en wijze waarop geveild zal worden, worden voorbehouden. Ook het doen uitvallen of bijvoegen van kavels,
 • Bij vergissingen van den afslager, heeft deze het recht zich te herstellen en zullen partijen daaraan geen rechten kunnen ontleenen. Bij alle mogelijke geschillen beslist de Notaris, ten wiens overstaan de veiling gehouden wordt.
 • Zie laatste pagina.

Volgorde der Verkooping.

Onder Eindhoven

Het op den besten stand van Eindhoven, midden in de Rechtestraat No. 37 gelegen Kapitale Heerenhuis met grooten tuin, loopende tot aan de Jan van Lieshoutstraat, met eene frontbreedte langs de Rechtestraat van ruim 14½ M. en langs de Jan van Lieshoutstraat van ongeveer 20 M., terwijl het pand eene diepte heeft van ongeveer 55½ M. Door zijne ligging en grootte (tegenover de nieuw aan te leggen passage) geschikt voor iedere groote winkelzaak, en biedt een nog zeldzaam voorkomende gelegenheid om in Eindhoven in het Centrum der stad een dergelijke oppervlakte aan te koopen.

Aanvaarding bij de betaling der kooppenningen. Te veilen als volgt:

Koop 1 Het Heerenhuis met bijgebouwen gelegen aan de Rechtestraat, zijnde het hoofdgebouw met keuken, bijkeuken en een gedeelte van de druivenserre en tuin, zooals op het terrein is aangeduid, kadastraal bekend als huis en tuin, sectie C zuidwestelijk afgepaald gedeelte van no. 586 ter diepte van ongeveer 33 M. aan de voorzijde en van ongeveer 31 M. aan de zuidzijde, groot circa 532 m².

Koop 2 De tuin met stalling en een gedeelte van de druivenserre, gelegen achter koop 1 en aan de Jan van Lieshoutstraat' met eene frontbreedte van + 20 M., kadastraal bekend als huis en tuin, sectie C Noord-Oostelijk afgepaald gedeelte van No. 586 ter diepte van ongeveer 2272 M. groot circa 421 m².

Koop 3. MASSA van koopen 1 en 2, zijnde huis en tuin, kad. sectie C no. 586, groot 953 m²

SITUATIEKAARTJE VAN HET HEERENHUIS TE EINDHOVEN,

Onder Aarle-Rixtel

Het zeer groote Burgerwoonhuis, genaamd „Kannelust" gelegen te Aarle-Rixtel nabij den Provincialen weg Aarle-Rixtel-Helmond, met zeer grooten tuin en boomgaard, samen groot 34,93 aren, thans in huur en bewoond door Nic. van Schaijk voor f 1.75 per week. Het pand bevat beneden langen gang, slaapkamer, zitkamer en keuken én boven vier slaapkamers en twee zolders. "

Aanvaarding bij de betaling der kooppenningen door het genot der huur.

Gereserveerd worden: 13 fruitboomen, 300 bessenstruiken, hok met fornuisketel, kippenkooi en gaas. Te veilen in één koop.

Koop 4.

Het Burgerwoonhuis „Kannelust" gelegen te Aarle-Rixtel, kad. bekend als huis en tuin, sectie C afgepaald noordelijk gedeelte van no. 1619, groot ongeveer 34,93 aren.

Onder Aarle-Rixtel

Het arbeidershuisje met tuin en erf en schop gelegen naast Kannelust (koop 4) te Aarle-Rixtel groot 2.32 aren, thans onbewoond en onverhuurd. Aanvaarding bij de betaling der kooppenningen. Te veilen in één koop.

Koop 5.

Het arbeidershuisje gelegen te Aarle-Rixtel, kad: bekend als : huis met tuin en erf, sectie C, afgepaald noordelijk gedeelte van no. 1483, groot 2.32 aren.

Onder Deurne

Deurne. Een zeer vruchtbare en gunstig gelegen Bouwhoeve met best bouw- en weiland, gelegen te Deurne nabij het kasteel, aan den grooten kunstweg Deurne-Venraij, thans in huur en bewoond door Martinus Kuunders aldaar, tot 15 April 1931, en bestaande uit: ruim landbouwershuis met aangelag, bouwland ,en weiland, hakhout en heide samen groot 7.16.70 hectaren. Aanvaarding bij de betaling der kooppenningen door het genot der huur. De kooper of koopers genieten op 15 April 1930 de halve huur over 1929-1930. te veilen als volgt:

Koop 6. Het landbouwershuis met aangelag en bouwland. Kadastraal bekend als gemeente Deurne, sectie H. nos. 143 en 880 geheel, en een westelijk gedeelte van no. 1612. Samen groot ongeveer 1.83.95 hectare.

Koop 7. Bouw- en weiland, genaamd „De Polder". Kad. gemeente Deurne sectie H nos. 136 en 376. Samen groot 1.38.80 hectare, belend : Joach. v. d. Berkmortel, Hendr. Manders, Kind. v. Goch en de wegen.

Koop 8. Bouwland gelegen aan den harden weg Deurne-Venray, kad. gemeente Deurne sectie D 477 groot 23.10 aren, belend: Will. Brouwers en den weg.

Koop 9. Bouwland gelegen aan den harden weg Deurne-Venray, kad. gemeente Deurne sectie D no. 507, groot 26.80 aren, belend : Johs. Keunen en den weg.

Koop 10. Bouwland genaamd „'t Riet". Kad. gemeente Deurne sectie D. no. 513, groot 34.80 aren. belend : de wegen, Joach. v. d. Berkmortel en Nots. Rutten, Heijthuizen.

Koop 11. Weiland genaamd "het Eeuwsel", gelegen op 't Riet, kad. gemeente Deurne sectie D no. 496, groot 39.40 aren, belend : Johs. v. d. Berkmortel, Ger. Goossens en Will. Brouwers.

Koop 12. Bouw- en Weiland genaamd „het Smalveldje" gelegen op 't Riet. Kad. gemeente Deurne. Sectie D. no. 520, groot 35 aren, belend: Johs. Kuypers, Ant. v. d. Kerkmortel, W. Brouwers en den weg.

Koop 13. Bouwland genaamd „Oude Hut" gelegen op 't Riet langs den harden weg, Kad. gemeente Deurne, sectie D. nos. 1635 en 1636, groot 49.95 aren, belend: Frederik de Martines en de wegen.

Koop 14. Weiland genaamd „de Tweede Dijk" gelegen op 't Riet, kad. gemeente Deurne, sectie D. no. 618, groot 34.40 aren, belend: Mar. v. Dinther en Will. v. Bree en de wegen.

Koop 15. Bouw- en Weiland genaamd „de Derde Dijk", gelegen op 't Riet, kad. gemeente Deurne, sectie D. no. 665, groot 68.20 aren, belend : fa. Raymakers Helmond en Maatschappij van Welstand en de wegen

Koop 16. Bouwland genaamd „de Vierde Dijk", gelegen op 't Riet, kad. gemeente Deurne, sectie D. no. 692, groot 32.40 aren, belend : De Loop, de wegen, en Hendr. Roefs.

Koop 17. Weiland genaamd „de Vijfde Dijk", gelegen in de Nastreek, kad. gemeente Deurne, sectie H. no. 407, groot 49.90 aren, belend : A. Roefs, Jan Evers en de wegen.

Koop 18. MASSA van Koopen 6 tot en met 17, uitmakende de geheele boerderij, zooals deze thans bij Mart. Kuunders in huur is, zijnde huis, stal, schuur, erf bouwland en Weiland, gelegen onder Deurne sectie H. nos. 143, 136, 880, 407, 376 en een westelijk afgepaald gedeelte van no. 1612 en sectie D. nog. 507, 618, 692, 665, 520, 496, 513, 1635, 1636 en 477, samen groot ongeveer 7.16.70 hectaren.

Onder Deurne

Een vruchtbare Boerderij gelegen te Deurne op Vreekwijk, aan den ouden grintweg Deurne-Liesel, in huur en bewoond door Johs. W. van Dinther, aldaar tot 15 April 1931 en bestaande uit een zeer goed landbouwershuis met schuur en stalling, erf en tuin, best bouw- en weiland, bosch en heide, samen groot 8.55.96 hectaren. Aanvaarding bij de betaling der kooppenningen door het genot der huur. De kooper of koopers geniet(en) op 15 April 1930 de halve huur over 1929-1930 te veilen als volgt:

Koop 19. Het huis met stal, schuur, erf en aangelag, gelegen langs den harden weg, kadastraal bekend als gemeente Deurne, sectie F. nos. 1116 en 1117 samen groot 36.39 aren, belend: de 'wegen en Steenfabriek Goossens en van Daal.

Koop 20. Bouwland gelegen langs den ouden grintweg Deurne-Liesel, kad. gemeente Deurne, sectie F. no. 241, groot 11.50 aren, belend : L. Kuunders, Johs. van Goch en de weg.

Koop 21. Bouwland gelegen langs den ouden grintweg Deurne-Liesel, kad. gemeente Deurne,-sectie F. no. 204, groot 55.60 aren, belend : Th. Verhees, Steenfabriek Goossens en v. Daal en den weg.

Koop 22. Bouwland gelegen tusschen den ouden en nieuwen grintweg Deurne-Liesel kad. gemeente Deurne sectie F no. 1289 groot 35.67 aren, belend : L. Kuunders en Mart. Aarts en de wegen.

Koop 23. Bouwland genaamd „De Kievit" gelegen langs den nieuwen grintweg Deurne-Liesel, kad. gemeente Deurne, sectie E. no. 2133 groot 22.25 aren, belend : J. Croy, P. Aarts en den weg.

Koop 24. Bouwland gelegen tusschen den ouden en nieuwen grintweg Deurne-Liesel, kad. gemeente Deurne, sectie F. no. 1284, groot 22.25 aren, belend : L. Kuunders, P. Verhees en de wegen.

Koop 25. Bouwland genaamd „de Nieuwe Erven" kad. gemeente Deurne, sectie F. No. 1405, groot 23.50 aren, belend : G. Klaassen, gemeente Deurne, L. Kuunders en de wegen.

Koop 26. Bouwland gelegen tusschen den Hoogenweg en den Molenweg, kad. gemeente Deurne, sectie E. No. 925 groot 17.90 aren, belend : H. Michels, Joost Lammers en de wegen.

Koop 27. Bouwland genaamd „de Kleine Middelkamp" gelegen tusschen den Groeneweg en de Molenweg", kad. gemeente Deurne, sectie E. no. 859, groot 50.40 aren, belend : Mar. Aarts, H. Seykens en G. Huigen en de wegen.

Koop 28. Weiland genaamd „Donschot", kad. gemeente Deurne, sectie 0. nos 1207, 1217 en 1218, samen groot 1.52.40 hectaren, belend Piet Jacobs, Kind. Lammers, J. Verhees, de verkoopers en de wegen.

Koop 29. Bouwland genaamd „De Bult" gelegen aan den ouden grintweg Deurne-Liesel, kad. gemeente Deurne, sectie F. no. 176, groot 57.40 aren, belend : G. Huigen, Hendr. Hoyens, W. v. d. Eijnde en den weg.

Koop 30. Bouwland genaamd „Schutgraaf", gelegen langs den ouden grintweg Deurne-Liesel, kad. gemeente Deurne, sectie F. no. 187, groot 39 aren, belend : Mart. v. d. Mortel, Ger. Klaassen, Snijders en den weg.

Koop 31. MASSA van koopen 19 tot en met 30, zijnde huis, stal, schuur, erf, bouwland en weiland, gelegen onder Deurne, kad. sectie E. nos 859. 925 en 2133, sectie F. nos. 187, 176, 204, 241, 1116, 1117 1284, 1289 en 1405 en sectie G. nos. 1207, 1217 en' 1218, samen groot 5.24.26 hectaren.

Koop 32. Bouwland en dennenbosch genaamd „De Nieuwe Erven", kad. gemeente Deurne, sectie F. nos. 338 en 339, samen groot 69.60 aren, belend : kind. Lammers, Ant. Michels en de wegen.

Koop 33. Bouw- en eiland genaamd „De Polder en de Kampkens", kad. gemeente Deurne sectie G nos. 2601, 2602 en 2603, samen groot 73.04 aren, belend : H. Brouwers, de Loop en de wegen.

Koop 34. Weiland genaamd „'t Riet" gelegen in de Nastreek, kad. gemeente Deurne, sectie H no 567, groot 4110 aren, belend : Mart. v. d. Mortel, v. Leeuwen, Jan Munsters en de weg.

Koop 35. Weiland (Beemd) genaamd „de Larenbroek" gelegen langs de Aa, kad. gemeente Deurne, sectie H nos. 1559 en 1560, samen groot 1.14.30 hectare, belend : Th. v. Heugten en de rivier de Aa.

Koop 36. Generale MASSA van koopen 19 tot en 35, uitmakende de boerderij, gelegen te Deurne op Vreekwijk, zooals deze thans in huur is bij Joh. W. van Dinther aldaar, zijnde : huis, stal, schuur, erf, bouwland, weiland en dennenbosch, gelegen onder Deurne sectie E nos. 859, 925 en 2133, sectie F nos. 179, 187, 204, 241, 338, 339, 1116, 1117, 1284, 1289 en 1405, sectie G nos. 1207, 1217, 1218, 2603, 2602 en 2601 en sectie H nos. 1559, 1560 en 567, samen groot 8.55.96 hectaren

Onder Deurne

Een kapitale Boerderij genaamd „De Groote Bottel" gelegen te Deurne op den Bottel, nabij de spoorlijn Helmond-Deurne, bestaande uit een zeer sterk en solied gebouwd landbouwershuis, met stal en aparte schuur, best bouw- en weiland, bosch en heide, samen groot 12.0959 hectaren. Het woonhuis en stal is voorzien van electrisch licht, thans in huur en bewoond door Joh. Strijbosch aldaar tot 15 April 1931. Aanvaarding bij de betaling der kooppenningen door het genot der huur. De kooper of koopers genieten op 15 April 1930 de halve huur over 1929-1930, te veilen als volgt:

Koop 37. Het zeer ruime landbouwershuis met stalling en ruime apart gebouwde schuur, erf en aangelag, kadastraal bekend als gemeente Deurne, huis, erf, bouw- en weiland sectie B nos. 1144 en 1145, samen groot 68.30 hectaren, belend : de wegen, H. Goossens en H. v. d. Heijden.

Koop 38. Bouwland genaamd „Groote Bottelsche Heide", gelegen tegenover koop 37, kad. gemeente Deurne, sectie B no. 479, groot 85.80 aren, belend: Johs. Lammers en de wegen.

Koop 39. Bouwland genaamd „De Berg", kad. gemeente Deurne sectie B na. 724, groot 22,60 aren. belend : Wed. Jacobs, Goossens en de wegen.

Koop 40. Weiland genaamd „de Heiweijer", kad, gemeente Deurne sectie B nos. 711 en 712, groot 22.60 aren, belend: Jan Welten, Wed. Jacobs, Mathijs Slegers en de weg.

Koop 41. Bouwland genaamd "De Postakker" kad. gemeente Deurne sectie B no. 728, groot 48.80 aren, belend, C. Lammers, H. Goossens, koop 42 en de weg.

Koop 42. Bouwland genaamd "de Biezenvloos", kad. gemeente Deurne sectie B no. 727, groot 86.70 aren, belend : Johs. Lammers, Goossens, koop 41 en de wegen.

Koop 43. Bouw- en weiland genaamd „De Striemels" kad. gemeente Deurne sectie B nos. 716 en 719, samen groot 31.20 aren, belend : Jan Weiten, Wed. Jacobs, Jan van Heugten en de weg.

Koop 44. Weiland genaamd „het Postveld", kad. gemeente Deurne in sectie B no. 715, groot 98 aren, belend: Goossens, C. Lammers, J. v. Heugten, verkoopers, koop 45 en den weg.

Koop 45. Weiland genaamd „De Tip", kad. gemeente Deurne sectie B. no. 511, groot 51.90 aren, belend : C, Lammers, Joh, Lammers, J. Welten, koop 44 en de weg.

Koop 46. Bouwland, genaamd „De kleine Bottel" gelegen aan den Provincialen weg Deurne-Helmond, kad. gemeente Deurne sectie B. nos 1075 en 1076 samen groot 1.02.40 hectaren, belend : Johs. v. d. Heijden, Ger. v. d. Zanden en de wegen.

Koop 47 Bouwland genaamd „de Kleine Bottelsche Akkers" gelegen langs de spoorlijn Eindhoven-Venlo kad. gemeente Deurne in sectie B no, 1585, groot 72.09 aren, belend : Mart. Joosten, Piet Koopmans, Th. Brouwers, de weg en de Nederl. Spoorwegen.

Koop 48 MASSA van koopen 37 tot en niet 47, zijnde, huis, stal, schuur, erf, tuin, bouwland en weiland, gelegen onder Deurne in sectie B nos. 711, 712, 715, 716, 719, 724, 727, 728, 479, 511, 1145, 1076, 1075, 1585 en 1144, samen groot 6.67.19 hectaren.

Koop 49 Bouwland en heide genaamd „De Kwartelakkers", kad. gemeente Deurne in sectie B nos. 498 en 631, samen groot 1.57.50 hectaren, belend : Johs. v. d. Heijden, Wed. Jacobs. J. Lammers, de weg en koop 50.

Koop 50 Bouwland genaamd „het Dennenveld", gelegen naast koop 49, kad. gemeente Deurne sectie B no. 731, groot 29.70 aren, belend : Goossens, Johs. Lammers, koop 49 en de weg.

Koop 51 Heide, genaamd „het Heiveld", kad. gemeente Deurne in sectie B no. 1207, groot 1.34.40 hectaren, belend : C. Manders, Jobs. Lammers, Bert van Bree, koop 52 en den weg.

Koop 52 Heide genaaid „het Heiveld" gelegen naast koop 51, kad. gemeente Deurne sectie B no. 634 groot 49.10 aren, belend : Johs. Lammers, Th. de Wit, H. Goossens en de weg.

Koop 53 Heide genaamd „de Rakt" kad. gemeente Deurne sectie B no. 655, groot 1.48.50 hectaren, belend : Mart. v. d. Mortel, verkoopers en de weg.

Koop 54 Generale MASSA van koopen 37 tot en met 53, uitmakende de boerderij gelegen te Deurne op den Bottel, zooals deze thans in huur is bij Johs. Strijbosch aldaar, zijnde : huis, stallen, schuur, erf, tuin, bouwland, weiland en heide, gelegen onder Deurne in sectie B. nos. 655, 711, 712, 715, 716, 719, 724, 727. 728, 731, 479, 498, 631, 634, 511, 1145, 1207, 1076, 1075, 1585 en. 1144, samen groot 12.09.59 hectaren.

Onder Lierop

Drie perceelen best weiland genaamd „De Haamsdonken" gelegen te Lierup langs de Zuid-Willemsvaart en de rivier de Aa, samen groot 4.14.40 hectaren. Aanvaarding 1 Januari 1930, te veilen als volgt:

Koop 55 Een perceel weiland gelegen langs de Zuid-Willemsvaart, kadastraal bekend als gemeente Lierop, sectie A. no. 621, groot 16.10 aren, belend : de Zuid-Willemsvaart (Kanaaldijk), koop 56 en de armen van Lierop.

Koop 56 Een perceel weiland gelegen, langs de Zuid-Willemsvaart, kadastraal bekend als gemeente Lierop, sectie A no. 618, groot 2.21.50 Hectaren, belend : De Zuid-Willemsvaart (Kanaaldijk), koopen 55 en 57 de rivier de Aa en Erven G. Michielsen, J. Meulendijks en P. en A. v. Asten, Lierop enz.

Koop 57 Een perceel weiland gelegen naast koop 56 nabij de Zuid-Willemsvaart, kadastraal bekend als gemeente Lierop, sectie A. No. 614, groot 1.76.80 hectaren, belend : koop 56 en Erven G. Michielsen, Bukkems, Weiten, enz.

Koop 58 MASSA van koopen 55, 56 en:57, zijnde weiland genaamd de Haamsdonken, kadastraal bekend gemeente Lierop, sectie A. nos. 621, 618 en 614, samen groot 4.14.40 H.A.

Onder Lierop

Een perceel weiland gelegen onder Lierop (grens Helmond) op Varenschut langs de rivier de Aa, groot 15.80 aren, thans verhuurd aan H. v. Bree te Deurne tot 15 Maart 1931. Aanvaarding bij de betaling der kooppenningen in het genot der huur, te veilen in één koop.

Koop 59 De onverdeelde helft in een perceel weiland, kadastraal bekend als gemeente Lierop, sectie A. nummer 58, geheel groot 31.60 aren, belend : de rivier de Aa, de Loop en G. v. d. Laar, Johs. W. Sprengers, Ger. Slegers en Joh. Klerks.

Onder Asten

Twee perceelen weiland genaamd „De Beemden" gelegen onder Asten in de „Wilde Velden" aan de rivier de Aa en nabij de Zuid-Willemsvaart" samen groot 1.10.70 hectaren. In huur bij M. Mennen te Asten. Aanvaarding 1 Januari 1930. te veilen in één koop.

Koop 60 Twee perceelen weiland genaamd „De Beemden" kadastraal bekend als weiland, gemeente Asten, sectie A. nos. 420 en 421. Samen groot 1.10.70 hectaren, belend : de rivier de Aa, kind. Jan v. d. Eynden, Ant. Raymakers en Jobs. Adriaans, allen te Ommel.

Onder Asten

Een perceel Hooiland, gelegen onder Asten, langs de rivier de Aa, nabij Ruth-Vorst, groot 50.80 aren, thans verhuurd aan Johs. Strijbosch te Deurne tot 15 Maart 1931, Aanvaarding bij de betaling der kooppenningen in het genot der huur. Te veilen in één koop.

Koop 61 Een perceel hooiland, kadastraal bekend als strooisel en schaarhout te Asten, sectie C No. 1457, groot 50.80 aren. Belend : de rivier de Aa, v. d. Eerenbeemd en van Bree te Asten.

Betaling der kooppenningen : vóór of op 2 September 1929 ten kantore van Notaris VERLINDEN te Gemert.

Gereserveerd wordt al hetgeen door de huurders in aangebracht of gemaakt en deze wettelijk bevoegd zijn tot zich te nemen. De grond-, straat-, waterschaps- en andere belastingen komen te rekenen van af 1 Januari 1930 voor rekening van de koopers. De koopers der verhuurde goederen genieten op 15 April 1930 de halve huur van het loopende huurjaar. Het heerenhuis gelegen onder Eindhoven (koopen 1 en 2) is dagelijks te bezichtigen des nam. van 2-5 uur. Buiten deze uren zich te wenden tot F. Leyten Eindhoven, Bleekstraat 45. Aanwijzing der goederen gelegen onder Deurne, Asten en Lierop doet L. Wijlaars te Vlierden, Kapel. Alle inlichtingen geeft Notaris A. F. J. Verlinden te Gemert.

Bronnen, noten en/of referenties